Vilkår for politiske annonser

For å delta i programmet må kunden godta og overholde vilkårene for politiske annonser samt X sin hovedavtale for tjenestene (MSA) på https://legal.x.com/ads-terms.html. Termer ikke definert i vilkårene for politiske annonser skal ha samme betydning som i hovedavtalen. Politiske annonser betyr annonser som kjøpes eller legges ut på X-plattformen av kunden. Det kan være annonser med politisk innhold eller for politiske kampanjer. Dette er beskrevet X sine retningslinjer for politisk innhold på https://business.x.com/en/help/ads-policies/ads-content-policies/political-content.html. Kunden sender inn annonsene under programmet i samsvar med hovedavtalen og vilkårene for politiske annonser. Gjeldende lover betyr alle lover, regler, retningslinjer og forskrifter, frivillige regler og praksis som gjelder for kundens politiske annonser i det landet eller området kunden retter annonsene mot.

1. Kunden garanterer dessuten følgende:

(a) At kunden har lovlig tillatelse til å kjøpe og legge ut politiske annonser i det aktuelle landet eller området.

(b) At kunden har godkjenning til å godta vilkårene på vegne av personen eller institusjonen som søker om å tilby politiske annonser via sertifiseringsprosessen.

(c) At opplysningene kunden har oppgitt, er sanne og nøyaktige, og at kunden straks informerer X om eventuelle endringer i opplysningene.

(d) At de politiske annonsene skal overholde gjeldende lover, blant annet følgende: (i) informasjonsavgivelse, ansvarsfraskrivelser, merking samt forskrifter angående innhold, (ii) utenlandsk finansiering og interferens, (iii) perioder med valgkampforbud, (iv) pengeforbruk og rapportering.

(e) At de politiske annonsene skal overholde X sine retningslinjer for politisk innhold.

(f) At kunden er statsborger og lovlig permanent bosatt i landet eller området. Hvis kunden er en organisasjon, må organisasjonen være basert i landet der de politiske annonsene skal vises.

(g) At midler som brukes til å betale for de politiske annonsene, ikke er avledet av bidrag, donasjoner, utgifter (herunder uavhengige utgifter) og utbetalinger som er anmodet, dirigert mot, mottatt eller gjort direkte eller indirekte av statsborgere i andre land.

(h) At kunden skal overholde X sine retningslinjer for sensitive kategorier og         

       (i) skal ikke bruke sensitive opplysninger for å opprette tilpassede målgrupper eller en konvertering, herunder politisk tilhørighet eller overbevisning.         

       (ii) skal ikke opprette målgrupper for de politiske annonsene ved hjelp av sensitive opplysninger eller informasjon som sensitive opplysninger kan utledes av, herunder politiske tilhørighet eller overbevisning.

2. Kunden skal forsvare og holde X-enhetene skadesløs mot krav som måtte oppstå på bakgrunn av eller i forbindelse med følgende:

(a) de politiske annonsene i samsvar med avsnitt 8 i hovedavtalen

(b) kundens eller kundeagentens brudd på garantiene anført i vilkårene for politiske annonser. 

3. Kunden erkjenner og forstår følgende:

(a) At kunden er ene og alene ansvarlig for å kontrollere og vurdere om sin bruk av annonser i X og programmene for politiske annonser overholder gjeldende lover.

(b) At X kan be kunden om ytterligere opplysninger for å bekrefte at kunden er kvalifisert til å tilby politiske annonser, herunder eventuell nødvendig registrering eller lisens, og at X kan stanse de politiske annonsene eller oppheve kvalifikasjonen eller sertifiseringen mens X venter på opplysningene.  

(c) At kunden godtar at X etter eget skjønn kan oppgi opplysninger om kundens politiske annonser til lokale myndigheter og til offentligheten for å overholde gjeldende lover, svare på eventuelle forespørsler om opplysninger og ellers fremme åpenhet om politiske annonser og korrekte valgprosedyrer. Dette kan for eksempel være opplysninger om de politiske annonsene, hvem som har sponset dem og hvor mye som er blitt betalt samt opplysninger kunden har oppgitt som del av sertifiseringsprosessen. X oppbevarer opplysningene i fem (5) år eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle krav om opplysningsplikt. X har ingen plikt til å gi kunden beskjed på forhånd om opplysningsavgivelse eller publisering av opplysninger i forbindelse med de politiske annonsene. X publiserer opplysningene slik de fremtrer i systemene våre, og vi er så langt loven tillater det, ikke ansvarlig for opplysningenes form eller nøyaktighet.

 (d) X forbeholder seg rett til å fjerne politiske annonser fra X-tjenesten hvis en myndighet ber om det, uten å kompensere eller refundere kunden.

 (e) X forbeholder seg rett til å avslutte de politiske annonsene når som helst i samsvar med rettighetene anført i hovedavtalen.

(f) I tillegg til X sine rettigheter som angitt i gjeldende retningslinjer kan X oppheve sertifiseringen din og utføre tiltak på kontoen din, blant annet stanse annonsen eller sperre kontoen hvis vi har rimelig grunn til å tro at du har (i) oppgitt falske opplysninger under sertifiseringsprosessen, (ii) brutt X sine retningslinjer for politisk innhold eller (iii) på annet vis diskvalifisert deg for programmene.