Villkor för marknadsföring med Politiska annonser

Oaktat allt som står i det aktuella huvudavtalet med X (”Huvudavtalet”) på https://legal.twitter.com/ads-terms.html, är Kundens deltagande i Programmet alltid underställt att Kunden godkänner och följer Huvudavtalet och dessa ytterligare Villkor för marknadsföring med politiska annonser (”Villkor för politiska annonser”). En definierad term som används i dessa Villkor för politiska annonser men som inte definieras här, skall betyda samma sak som i Huvudavtalet. ”Politiska annonser” avser alla annonser som köps eller sprids på X-plattformen av Kunden ,däribland annonser med politiskt innehåll och annonser för politiska kampanjer, vilket beskrivs ytterligare i X:s Policy om politiskt innehåll på adressen https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/ads-content-policies/political-content.html, och som inlämnas till Programmet av Kunden enligt Huvudavtalet och dessa Villkor för politiska annonser. Som begreppet används här avser ”Tillämpliga lagar” alla lagar, regler, policyer och förordningar, frivilliga regler och relevant praxis som gäller Kundens Politiska annonser som de visas i det land, den region, den provins, den ort och/eller det territorium(”Territoriet") gentemot vilken Kunden riktar sina annonser.

1. Kunden garanterar och åtar sig även att

(a) Kunden har tillstånd enligt de Tillämpliga lagarna att köpa Politiska annonser och sprida dem i respektive Territorium

(b) – genom att ansöka om att erbjuda Politiska annonser genom Certifieringsappen för politiska annonsörer (”Certifieringsprocessen”) – Kunden har tillstånd att godkänna och acceptera dessa villkor å vägnarna för den person eller det organ som ansöker i Certifieringsprocessen

(c) informationen som Kunden lämnar är sann och korrekt, och att Kunden skyndsamt kommer att meddela X i händelse av att någon av dessa uppgifter ändras

(d) de Politiska annonserna kommer att följa de Tillämpliga lagarna då Politiska annonser erbjuds, däribland (i) avslöjanden, friskrivningar, etikettering, samt innehållsrelaterade föreskrifter, (ii) finansiering och inblandning från utlandet, (iii) perioder då ingen annonsering får ske, samt (iv) utgifter och rapportering

(e) de Politiska annonserna kommer att följera X:s Policy om politiskt innehåll

(f) Kunden är medborgare i, lagligt insläppt i och permanent bosatt i Territoriet, eller, om Kunden är en organisation, att organisationen har sitt säte i landet där de Politiska annonserna kommer att visas

(g) medel som används för att betala för Politiska annonser inte kommer från bidrag, donationsutlägg (däribland oberoende utlägg) och utbetalningar som man har bett om, instruerats av, mottagit från eller genomförts direkt eller indirekt av eller från medborgare i andra länder

(h) Kunden kommer att följa X:s Policy om inriktning på känsliga kategorier och inte kommer att         

       (i) använda någon känslig information för att skapa en Anpassad målgrupp eller en konverteringshändelse, däribland politisk tillhörighet och/eller åskådning         

       (ii) rikta in sig på en målgrupp med Politiska annonser genom känslig information eller information från vilken känslig information går att sluta sig till, däribland politisk tillhörighet och/eller åskådning

2. Kunden skall gottgöra, försvara och hålla X-organ skadeslösa för Yrkanden som uppkommer ur eller i samband med

(a) de Politiska annonserna enligt avsnitt 8 i Huvudavtalet

(b) Kundens eller Kundens ombuds avsteg från sina framställningar och garantier som kommer till uttryck i dessa Villkor för politiska annonser. 

3. Kunden tillstår och förstår att

(a) Kunden ensam har ansvar för att granska och bedöma om Kundens bruk av X Ads och Programmen för de Politiska annonserna efterlever de Tillämpliga lagarna

(b) X kan begära in ytterligare information från Kunden för att verifiera Kundens rätt att erbjuda Politiska annonser, däribland eventuella aktuella registreringar eller licenser, samt kan stoppa Politiska annonser eller återkalla Kundens behörighet eller registrering i väntan på att denna information lämnas över  

(c) Kunden för att följa Tillämpliga lagar, svara på önskemål om information i aktuella fall, och för att på annat vis främja insynen i politiska annonser och vals okränkbarhet, går med på att X får tillhandahålla och avslöja, bland annat offentligt, information om Kundens Politiska annonser för lokala myndigheter och allmänheten, på det sätt som X själva bestämmer. Detta omfattar bland annat information om de Politiska annonserna, vilka som har sponsrat dem och hur mycket som betalades, samt informationen som Kunden har lämnat ut under Certifieringsprocessen. X behåller dessa uppgifter i fem (5) år eller så länge som krävs för att uppfylla sina åliggande om att lämna ut information, vilken period som än råkar vara längre. X har ingen skyldighet att till Kunden i förväg meddela att information som gäller Politiska annonser avslöjas och/eller publiceras. Slutligen kommer X att publicera information som finns i våra system, och vi frånsäger oss allt ansvar för formen på eller noggrannheten i informationen i den utsträckning som Tillämplig lag medger det

 (d) X förbehåller sig rätten att ta bort alla Politiska annonser från X-tjänsten vid en formell begäran från en behörig myndighet utan något som helst åliggande för X om att kompensera för eller återbetala medel till Kunden på grund av sådan borttagning

 (e) X förbehåller sig rätten att stänga tjänsten Politiska annonser när som helst enligt sina rättigheter som kommer till uttryck i Huvudavtalet

(f) Utöver X:s rättigheter enligt våra tillämpliga policyer kan X återkalla din Certifiering och vidta åtgärder med ditt konto, däribland att stoppa marknadsföringen eller att stänga av kontot, om vi med rimlig anledning kommer fram till att du har (i) lämnat felaktig information under Certifieringsprocessen, (ii) brutit mot X:s Policy om politiskt innehåll eller (iii) på annat sätt inte längre är kvalificerad för Programmen.